MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK


MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK

HİDROGRUP OLARAK

Atık Depolama Tesisleri ve Su yapılarında; Jeolojik, jeoteknik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği çalışmalarında maden alanlarında ve/veya maden tesislerinin etüt, planlama, projelendirme, deprem tehlike analizleri ve Atık Depolama Tesisleri, Su Göletleri-Barajları, vb tesislerinin etütleri, yer seçimleri, yol güzergahları ve yapımları, depolama alanları, derivasyonlar, taşkın koruma, susuzlaştırma veya su getirme-götürme isaleleri, Projelerin keşif, metrajların ve maliyetlerinin hazırlanması bütcelendirme, ihale dosyalarının hazırlanması, Su Kaynaklarının Araştırılması ve Geliştirilmesi, Su Yönetimi (Water Management) Su Dengesi (Water Balance ), Enerji kaynakları ve üretimi geliştirmesi   Konularında 25 yıllık tecrübelerimizle HER PROJENİN HER ÇALIŞMANIN” özel karakteristikler, özellikler, amaçlar taşıdığını unutmadan “EMNİYETLİ, EKONOMİK VE ESTETİK, -3 E- KURALLARIMIZ PROJELERDE ve ZAMAN MÜHENDİSLİĞİ ANLAYIŞIMIZLA” “GİZLİLİK POLİTİKAMIZ” ve “İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ”  anlayışımız ve kurallarımız çerçevesinde ve “YASAL MEVZUATLARA” uygun olarak ve özel önem verilerek ve kurallarınıza uygun davranılarak her türlü desteği verebilecek yeterlilikteyiz.

30 YILLIK DENEYİMLERİMİZLE SU KAYNAKLARI GELİŞTİRME VE SU YAPILARI ETÜT VE RAPOR VE PROJE ÇALIŞMALARIMIZDA

1. HİDROJEOLOJİK ETÜT RAPORU VE KAPSAMI 
CED sürecinde kullanılabilecek kapsamda Proje sahasının ve yakın çevresinin “Genel Hidrojeolojik Etüt Raporu”
Proje alanında ÇED raporunda kullanılmak üzere Hidrojeolojik Etüd Raporu hazırlanması. “CED sürecinde kullanılabilecek kapsamda; proje alanında ve civarında yer alan sahada  yakın civarında, projeden etkilenebilecek kaptaj, kaynak bulunup bulunmadığının tespit edilmesi, yağış verileri, akarsu ve varsa sondaj kuyuları ve seviyeleri, akifer özellikleri vb. bilgilerini içeren bir hidrojeolojik etüt çalışmasının yapılması ve yapılacak faaliyetlerin 167 sayılı Yeraltı Suları hakkında kanun ve de su kirliliği kontrol yönetmeliği çerçevesinde rapor hazırlanmasında, Hazırlanacak Rapor Kapsamı aşağıda verilmiştir.
     - Öncelikle çeşitli kaynaklardan sahayla ilgili jeolojik bilgiler derlerek sahanın yüzeysel Genel Jeoloji çalışmaları yapılacaktır,
     - Genel Jeolojik bilgiler altlık olarak kullanılarak, Sahanın genel hidrojeolojik yapısının tespit edilmesi için formasyonlar hidrojeolojik olarak incelenecek, akifer özelliği taşıyan formasyonlar belirlenecektir. Akifer olarak belirlenen (belirlenmiş ise) formasyonların yeraltısuyu potansiyelleri hakkında değerlendirme yapılacak, ve Hidrojeoloji Haritası hazırlanacaktır,
     - Açılmış sondaj kuyuları varsa, bu kuyulardan yeraltısuyu seviyesi ölçülerek sahadaki statik seviye, akifer kalınlığı gibi bilgiler elde edilecektir.
     - Sahadaki tüm su kaynakları (akarsular, kaynaklar, bataklık, keson kuyular, sondaj kuyuları, termal kaynaklar vd) ve bunların debileri tespit edilecektir.
     - Sahada mevcut ve planlanan yeraltısuyu kullanımı belirlenecektir.
     - Su kaynaklarının beslenim – boşalım ilişkileri ile birbirleriyle etkileşimleri ortaya konacaktır.
     - Yapılacak ölçümlerle sahadaki yeraltısuyu akış yönü belirlenecek ve faaliyetin su kaynaklarına (kaynak, kaptaj, kuyu vd) olumsuz etkisinin olup olmayacağı araştırılacaktır.
     - Projenin mevcut su kaynaklarını olumsuz etkileyip etkilemeyeceği araştırılacak, etkileme ihtimali olursa önleme çalışmaları önerilecektir.
     - Yapılacak bu çalışmaların ışığı altında Projeden etkilenebilecek kaptaj, kaynak bulunup bulunmadığını, yağış, akarsu, sondaj kuyuları ve seviyeleri, akifer özellikleri vb. bilgilerini içeren “Hidrojeolojik Etüt Raporu” hazırlanacaktır.

2. HİDROJEOLOJİK ETÜT ÇALIŞMALARI:
Yer altı Suyu Hidrojeolojisi Detaylı Etütleri (Havza Etüdü), Çeşitli sayıda ve derinliklerde Yer altı suyu sondajları ve çalışmaları, Jeofizik yöntemlerinin uygulanması, YAS jeokimyasal ve kimyasal analizler, DSİ nin bu kapsamda istenebileceği çalışmalardır.
     a.    Çalışmada öncelikle DSİ, MTA gibi Kurumlarda ve firmanızda bulunan sahayla ilgili rapor, harita, belge vd dökümanlar toplanarak bir literatür çalışması yapılacaktır.
     b.    Daha sonra sahanın genel hidrojeolojik yapısının tespit edilmesi için jeolojik bilgiler altlık olarak kullanılarak bir saha çalışması yapılacak, formasyonlar hidrojeolojik olarak incelenecek, akifer özelliği taşıyan formasyonlar belirlenecektir.
     c.    Proje sahasının 1/25000 ölçekli bir jeolojik haritası hazırlanacaktır.
     d.    Açılmış sondaj kuyuları varsa, bu kuyulardan yeraltısuyu seviyesi ölçülerek sahadaki statik seviye, akifer kalınlığı gibi bilgiler elde edilecektir. Akifer kalınlığının bilinmediği önemli bölgeler varsa bu bölgelerde jeofizik etüt yaptırılacaktır.
     e.    Yapılacak ölçümlerle sahadaki yeraltısuyu akış yönü belirlenecek ve bir yeraltısuyu kontur haritası hazırlanacaktır.
     f.    Akifer formasyonda/formasyonlarda açılmış kuyularda yapılmış olan pompa testleri elde edilecek ve bu veriler değerlendirilerek akiferin hidrolik parametreleri tespit edilecektir. Amaca uygun kuyu bulunmaması durumunda uygun lokasyonda kuyular açtırılarak pompa testleri yaptırılacaktır.
     g.    Sahadaki tüm su kaynakları (akarsular, kaynaklar, bataklık, keson kuyular, sondaj kuyuları, termal kaynaklar vd) ve bunların debileri tespit edilecektir.
     h.    Kaynakların boşalım kotları tespit edilecektir.
     i.    Akifer olarak belirlenen formasyonların yeraltısuyu potansiyelleri hakkında değerlendirme yapılacaktır.
     j.    Proje sahasının 1/25000 ölçekli bir hidrojeolojik haritası hazırlanacaktır.
     k.    Sahada mevcut ve planlanan yeraltısuyu kullanımı belirlenecektir.
     l.    Su kaynaklarının beslenim – boşalım ilişkileri ile birbirleriyle etkileşimleri ortaya konacaktır.
     m.    Tespit edilen kuyulardan su numuneleri alınarak laboratuarda gerekli analizler yaptırılacak, sonuç olarak bölgenin hidrojeokimyasal yapısı ortaya konacak ve gerekli kimyasal haritalar hazırlanacaktır.
     n.    Faaliyet sahasının yeraltısuyu beslenme ve akışına olumsuz etkisinin olup olmayacağı araştırılacaktır.
     o.    Projenin mevcut su kaynaklarını olumsuz etkileyip etkilemeyeceği araştırılacak, etkileme ihtimali olursa önleme çalışmaları önerilecektir.

3. YERALTISUYU AKIM MODELİ ÇALIŞMALARI:
Yeraltı Suyu Akım Modellemesi (Atık Depolama Tesisleri için atık sınıfına bağlı olarak bu maddenin çalışılması ve raporlanması istenebilmektedir.
Matematiksel modeller, doğal ve gerçek durumların bilgisayar ortamına matematiksel ifadelerle tanımlanması ve bazı yazılımlar kullanılarak farklı şartlar sağlanılarak doğal ortamın davranışının izlenmesi olarak tanımlanabilir. Kısaca doğal ortamların matematiksel ifadelerle sayısal benzeşimlerinin yapılmasıdır. Yeraltısuyu akım modelleri de doğal hidrojeolojik ortamın matematiksel hale getirilerek bilgisayar ortamında farklı doğal şartlar altında davranışının incelenmesidir.
     a.    Öncelikle modellenecek alanın sınırları belirlenerek, modele altlık teşkil edecek şekilde bu sınırlar içinde kalan alanın bir Sayısal Yükseklik Modeli (DEM) hazırlanacaktır. Bunun için 1/25000 ölçekli topoğrafik harita kullanılarak, modellenecek alanın içinde kalan eş yükselti eğrileri sayısallaştırılacaktır.
     b.    Sayısal duruma getirilen alan model programına aktarılarak modelleme çalışmasına geçilecektir.
     c.    Sahanın hidrojeolojik yapısı modele aktarılacak ayrıca sınır şartları tespit edilerek model sınırları belirlenecektir.
     d.    Yağış, buharlaşma vd meteorolojik veriler değerlendirilerek modele aktarılacaktır.
     e.    Tüm veriler modele girildikten sonra model çalıştırılacak ve çıktılar doğal ortamda ölçülen verilerle karşılaştırılarak modelin kalibrasyonu yapılacaktır.
     f.    Kalibrasyonu yapılan model amaca uygun farklı senaryolara göre çalıştırılarak ortamın dinamik yapısının farklı senaryolar karşısındaki davranışı ortaya konacaktır.
     g.    Modelleme çalışmalarında, sonlu farklar yöntemiyle çalışan Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Etütler Dairesi (USGS) tarafından geliştirilmiş olan MODFLOW yazılımı kullanılacaktır.

4. KİRLİLİK TAŞINIM MODELİ ÇALIŞMALARI:
Matematiksel modeli oluşturulan sahada herhangi bir nedenden dolayı bir sızıntı oluşması durumunda oluşan kirliliğin alıcı ortamlara (yeraltısuyu, kaynak, yüzeysuyu gibi) ulaşma, yayılma veya doğal ortamda yok olma durumları kirlilik taşınım modeli ile tespit edilmektedir.
     a.    Kirlilik taşınım modelleme çalışması iki farklı aşamada yapılacaktır.
                i. Kirleticinin, Katı Atık Depolama alanından yeraltısuyuna ulaşmasının modellenmesi. Bunun için atık alanında oluşabilecek kirleticinin doygun olmayan (unsaturated) zonda, yeraltısuyuna kadar olan düşey yöndeki hareketi ve süreci modellenecektir.
              ii. Kirleticinin yeraltısuyuna ulaştıktan sonra, en yakın alıcı ortama/ortamlara taşınımının modellenmesi. Bunun için kirleticinin yeraltısuyuna ulaştıktan sonra, doygun ortamda (saturated), alıcı ortama kadar olan yatay yöndeki hareketi ve süreci modellenecektir.
     b.    Doygun olmayan zonda, yeraltısuyu tablasına kadar düşey yöndeki taşınım süreçlerinin matematiksel modeli için, sonlu elemanlar yöntemiyle çalışan SEEP/W yazılımı kullanılacaktır.
     c.    Doygun zonda kirleticinin yeraltısuyu ile yatay yöndeki taşınım süreçleri için sonlu farklar yöntemiyle çalışan Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Etütler Dairesi (USGS) tarafından geliştirilmiş olan MODFLOW yazılımı kullanılacaktır.
     d.    Taşınım modelinde kullanılmak üzere kirleticinin fiziksel ve kimyasal özellikleri (kirletici konsantrasyonu, yatay dispersivite, yatay/düşey dispersiyon vd) gibi daha birçok veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu veriler, gerek görülmesi durumunda laboratuar deneyleriyle tespit edilecektir.
     e.    Hazırlanan modeller hidrojeolojik şartlar, kirletici özellikleri, akifer özellikleri gibi faktörler göz önüne alınarak oluşturulan farklı senaryolara göre çalıştırılacak, taşınım süreçleri ve riskler belirlenerek karar vericilere sunulacaktır.

5. ASİT KAYA (MADEN) DRENAJI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI:
Metalik madenlerin işletilmesi döneminde cevher ve yan kayaçların havadaki oksijen ve nemin etkisi altında kalmasıyla bünyelerinde bulunan sülfid minerallerinin (S-2 bileşimli) oksitlenerek yeraltı ve yüzey sularının pH’nın düşmesine (asiditenin artması) ve bu nedenle su kalitesinin bozulmasına sebep olmaktadır. Bu durum aynı zamanda, pasada bulunan arsenik, kadmiyum, bakır, çinko gibi metal konsantrasyonlarında artışa sebep olabilmekte ve asiditedeki artıştan daha ciddi çevresel problemlere yol açabilmektedir.
     a.    Öncelikle ortamı oluşturan kayaçların asit kaya drenajı yapma potansiyelleri arazide incelenecektir.
     b.    Yapılan arazi çalışmasında uzun yıllardır işletilmekte olan maden sahasında oluşmuş olabilecek asit maden drenajı etkileri tespit edilmeye çalışılacaktır.
     c.    Daha sonra ortamı oluşturan kayaçların asit oluşturma potansiyellerini tespit etmek amacıyla statik/kinetik deneyler yaptırılacaktır.
     d.    Kayaçların sülfür içeriği tespit edilecektir.
     e.    Elde edilen tüm sonuçlar değerlendirilerek ortamın asit kaya drenajı değerlendirilerek ortamın asit üretme kapasitesi ortaya konacaktır.
     f.    Olası bir risk durumunda bunun bertaraf edilme yöntemleri ve süreçleri tespit edilecektir.

6. JEOLOJİK- JEOTEKNİK VE DOGAL YAPI MALZEMELERİ PLANLAMA VE KATİ PROJE AŞAMALARI ETÜTLERİ VE RAPORU

7. DEPREM TEHLİKE (RİSK) ANALİZİ RAPORU

8. HİDROLOJİ RAPORU
Proje alanı yüzey suları ve debileri, susuzlaştırma-kurutma, taşkın koruma, su çevirme, veya su iletim-uzaklaştırma çalışmaları, raporları ve projelendirme çalışmaları yapılabilmektedir.  

9. PROJE ALANINDA PLANLAMA ÇALIŞMALARI, SU YÖNETİMİ (WATER MANAGEMENT), VE SU DENGESİ (WATER BALANCE)
Yer altı suyu, yer üstü suyu kaynakları potansiyeli araştırmaları ve geliştirme çalışmaları, Su Temin Planlamaları 
Tesisler Su İhtiyaçları ve Su kullanımları
Mansap Memba Su Hakları Çalışmaları

10. PROJE ALANINDA SU VEYA ATIK DEPOLAMA GÖLETLERİ, REGÜLATÖR, TÜNEL, SU İLETİM, SU GETİRME-SU UZAKLAŞTIRMA İSALE ÇALIŞMALARI
Su Depolamaları  (Göletler, Raw Water Pond, Storm Water Pond, Atık Suları Depolama), Planlamaları, Raporları, Projelendirmeleri
İletim hatları (Cazibeli, Pompajlı kanallı, Borulu yapılar)

11. PROJE ALANI DRENAJ SİSTEMLERİ, KORUMA-KURUTMA-SUSUZLAŞTIRMA YAPILARININ ETÜT PLANLAMA VE PROJELENDİRMA ÇALIŞMALARI VE RAPORLARI,
Sudan korunma (Taşkın Koruma)  yapıları, Kuşaklama Kanalları, Çevirme yapıları;
Enerji kırıcı yapıları 
Kurutma Susuzlaştırma
Çevre Drenaj Yapıları  

12. ULAŞIM YOLLARI, SU DEPOLAMA TESİSLERİ, ATIK DEPOLAMA TESİSLERİ, JEOSENTETİK KAPLAMA SİSTEMLERİ, SIZINTI SUYU ALT-ÜST DRENAJ SİSTEMLERİ, TÜNEL, HİDROLİK YAPILAR (SU YAPILARI),  AVAN, KATİ VE UYGULAMA PROJELERİ, PROJE RAPORLARI VE TEKNİK ŞARTNAMELERİN HAZIRLANMASI.
 
13. ENERJİ VE ENERJİ ÜRETİM YAPILARI (HES)  PLANLAMALARI, FİZİBİLİTELERİ, KATİ VE UYGULAMA PROJELERİ VE RAPORLARI,

14. ATIK DÜZENLİ ATIK DEPOLAMA TESİSLERİ  YER SEÇİMİ, ETÜTLERİ, PROJELENDİRME (AVAN, KATİ VE UYGULAMA PROJELERİ)  ÇALIŞMALARI VE  DANIŞMANLIKLARI DENETİMLERİ VE YAPIMLARI,

15. JEOSENTETİK MALZEMELERİN (JEOMEMBRANLAR-HDPE,EPDM-LLDPE-PVC) (JEOSENTETİK KİL KAPLAMA TABAKALARI-BENTONİT ŞİLTELERİ-GCL, JEOGRİTLER, DRENAJ MALZEMELERİ, DRENAJ KOMPOZİTLERİ, LAMİNELİ KOMPOZİTLER, KORUMA VE DRENAJ AMAÇLI JEOTEKSTİLLER, JEO-EREZYON MATLARI  VB SENTETİKLER) AMAÇLARINA UYGUN EMNİYETLİ VE EKONOMİK PLANLAMASI, PROJELENDİRLMESİ, SEÇİLMESİ, SAĞLANMASI VE UYGULANMASI KONULARINDA
           
16. SU YAPILARI (DSİ) VE ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASI (ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI)   İLGİLİ YASAL MEVZUATLAR VE YÖNETİMİ