DSİ VE SU YAPILARI


DSİ VE SU YAPILARI

12 Mayıs 2015 SALI                                                                       Resmî Gazete                                                                                 Sayı : 29353 


YÖNETMELİK


Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin maksadı, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Su Kullanım Hakkı Anlaşması çerçevesinde elektrik enerjisi üretmek maksadıyla yapılacak tesislerin su yapısıyla ilgili kısımları ile diğer su yapılarının; onaylı fizibiliteye uygun kati, uygulama ve iş sonu projelerinin kontrol ve onayı ile yapımındaki inceleme ve denetimi, denetime ilişkin müşavirlik hizmeti satın alınması, denetim işleriyle ilgili masrafların tahsili, DSİ tarafından yetkilendirilecek şirketlerin ve denetim yapacak personelin nitelikleri, denetleme usulleri, DSİ’nin, yatırımcının, proje müellifinin, yüklenicinin, yetkili denetim firmasının görev ve sorumlulukları ile yaptırımların uygulanmasına dair usul ve esasları belirlemektir.


Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; her türlü su yapıları ile hidroelektrik enerji üretim tesisleri kapsamında bulunan baraj, regülatör, her türlü tünel ve galeriler, iletim kanalı, borulu isale hattı ve üzerinde yer alan tüm sanat yapıları, yükleme havuzu, dolusavak, kuyruksuyu yapıları, şantiye içi ulaşım ve taşıma yolları ve benzeri yapılar, enerji yapılarını teşkil eden tüm sanat yapıları ve bunlara ait hidro-mekanik ekipmanlar ile diğer her türlü su yapılarının proje onayları, inşaat ve montaj denetimleri ve kabul işlemlerinin DSİ tarafından yapılması ile denetim hizmetinin 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında satın alınmasını kapsar.
(2) İlgili kanunlarına göre su yapıları yapmak üzere görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler mevzuatı çerçevesinde DSİ’den talep etmeleri halinde su yapılarının denetimi, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.


Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
   a) Bakanlık: DSİ’nin bağlı olduğu Bakanlığı,
   b) Denetim elemanı: Su yapılarına ait projelerin ve inşa faaliyetlerinin denetim hizmetlerinde görev alan denetim sorumlusu, denetçi mühendisi,
   c) Denetim hizmeti alım sözleşmesi: Denetim işlerine ilişkin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılan sözleşmeyi,
   ç) Denetçi mühendis: Su yapılarının projelerinin etüt, planlama, teknik araştırma, proje yapımı, proje kontrolü, proje tasdiki, inşa ve denetim faaliyetlerinde toplam olarak en az beş yıl çalışmış, mesleki faaliyetlerden men edilmemiş ve bu Yönetmeliğin 18 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmayan mühendis ve mimarı,
   d) Denetim Sorumlusu: Su yapılarının projelerinin etüt, planlama, teknik araştırma, proje yapımı, proje kontrolü, proje tasdiki, inşa ve kontrollük faaliyetlerinde kamu veya özel sektörde toplam olarak en az on yıl çalışmış, mesleki faaliyetlerden men edilmemiş ve bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmayan mühendis ve mimarları,
   e) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,
   f) EİGM: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğünü,
   g) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
   ğ) İş sonu projesi: Onaylı uygulama projelerinin sahada uygulanması sırasında, görülen teknik lüzum üzerine; SYDF veya DSİ yetkilileri tarafından da tutanak, ataşman ve benzeri şekilde imza altına alınarak belgelendirilmiş değişikliklerin, yapıldıkları şekli ile işlenmiş son halini gösterir projeyi,
   h) İzin belgesi: Şirketin (SYDF), DSİ tarafından yetkili kılındığına dair verilen belgeyi,
   ı) Kati/kesin proje: Yatırımcının yetkilendirdiği bir tasarım firması/proje müellifi tarafından yapılan, bir üretim tesisi veya inşaatın ana ve yardımcı yapılar ile nasıl yapılacağını gösteren açıklama, şema, plan ve proje paftaları ile bunların düzenlenmesine dayanak olan hesap, keşif ve şartnamelerden oluşan projeyi,
   i) Mesleki Deneyim Belgesi: Denetim sorumlusu ve denetçi mühendisin mesleki deneyimini gösteren belgeyi,
   j) Proje müellifi: Proje yapımı hizmetlerini iştigal konusu seçmiş, su yapısı projelerini hazırlayan gerçek veya tüzel kişiyi,
   k) Su kullanım hakkı anlaşması (SKHA): Hidroelektrik enerji üretim tesisinin su kullanım hakkı ve işletme esaslarına ilişkin anlaşmayı,
   l) Su yapıları: Baraj, gölet, regülatör, yükleme havuzu, tünel, kanal, borulu isale hattı, sulama tesisi, kollektör, içmesuyu, isale hattı, su haznesi, terfi merkezi, arıtma tesisi, atıksu toplayıcı hatları ile arıtma tesisi, atık depolama barajı, taşkın kontrol ve nehir yatağı düzenlenmesi tesisleri ve benzeri yapıları,
   m) Su yapıları yetkili denetim firması (SYDF): Su yapılarının fenni usul ve esaslar çerçevesinde, çevre ile uyumlu halde inşa edilmelerini sağlamak ve şantiyede yapılması gereken denetim faaliyetlerini yapmak üzere DSİ tarafından yetkilendirilen Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş şirketleri,
   n) Tesis Bedeli: Keşif bedeline %15 bilinmeyen giderlerin eklenmesi ile bulunan denetime esas işin öngörülen maliyeti,
   o) TÜRKAK: Türkiye Akreditasyon Kurumunu,
   ö) Uygulama projesi: Yatırımcının yapacağı yapım ihalesinden sonra yatırımcı tarafından yetkilendirilen tasarım firması/proje müellifi tarafından sahada yapılacak imalatların iş programına göre hazırlanacak olan, kati/kesin projede prensipleri belirlenmiş (onaylı fizibilite raporuna göre), ana ve yardımcı yapıların, DSİ kriterlerinin, standartların, ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümlerinin gerektirdiği şekilde imalata yönelik detayları içeren, şema, plan, kesit, proje ve proje detay paftaları ile bunların düzenlenmesine dayanak olan hesap, metraj, keşif ve şartnamelerden oluşan uygulamaya esas projeyi,
   p) Yardımcı denetim elemanı: Denetim sorumlusu ve denetçi mühendisin sevk ve idaresi altında görev yapan laborant, tekniker, teknisyen, sürveyan, alet operatörü, nivocu ve benzeri elemanları,
   r) Yatırımcı: Su yapıları yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında EPDK’dan lisans almış elektrik üretim şirketleri, 6446 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında lisanssız tesis kurmak üzere gerekli izinleri almış olan gerçek ve tüzel kişileri, ilgili kanunlarına göre su yapıları yapmak üzere görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareleri,
   s) Yüklenici: Su yapılarının inşaat yapım işini üstlenen gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer ifade ve kısaltmalar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.


SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNİN TAMAMINI İÇİN TIKLAYINIZ.